Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

92c11563c55be8.zcRFsHfK_OU_ndduxvOj1GSRkXmLyS6rj-7ugmb40sQ.hPIV8zmgvaR18rIHk6LatwfY0jj8m0vkt6qt5iOMhp2avSrUOZClhH2ovA
Branche
9,16 CNY +1,44 % 301 Mio.
3.110 JPY +1,30 % 311 Mio.
13,59 NOK +1,27 % 4,26 Mrd.
70,2 SEK +1,15 % 1,92 Mrd.
8,09 CNY +0,75 % 199 Mio.
94,63 USD +0,69 % 3,01 Mrd.
149,5 TWD -0,66 % 231 Mio.
13,45 CNY -0,96 % 265 Mio.
5,26 CNY -1,50 % 471 Mio.