Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

ca8f64325436b0.zXOWPCj9oK-EZEvrkNVpC3lCt_pQHCGM5HlfOMMyIIA.pl67eUPQ7ejTDw-p8oogZQF6wsoKSkO-1hYvS7EFdrmmNNVvUJTB7NcOOA
Branche
20,35 CNY +19,99 % 337 Mio.
15,32 CNY +9,98 % 568 Mio.
4,99 CNY +9,91 % 981 Mio.
32,18 TRY +5,86 % 73,57 Mio.
2,72 CNY +5,84 % 325 Mio.
2.012 INR +5,33 % 1,61 Mrd.
1,94 HKD +4,30 % 120 Mio.
21,66 INR +4,18 % 51,33 Mio.
858,7 INR +4,07 % 133 Mio.
3,89 PLN +3,96 % 144 Mio.
11,04 CNY +2,89 % 481 Mio.
12,23 CNY +2,86 % 493 Mio.
12,9 TWD +2,79 % 211 Mio.
1,85 HKD +2,78 % 246 Mio.
129,5 ILa +2,70 % 99,48 Mio.
48,25 THB +2,66 % 75,73 Mio.
0,605 AUD +2,54 % 79,8 Mio.
125 INR +2,46 % 107 Mio.
3,8 CNY +2,43 % 305 Mio.
4,41 CNY +2,32 % 328 Mio.
1.715 INR +2,28 % 63,16 Mio.
1.420 PKR +2,14 % 106 Mio.
378,8 INR +1,99 % 54,51 Mio.
468,8 INR +1,90 % 255 Mio.
4,87 CNY +1,88 % 534 Mio.
12,55 TRY +1,78 % 107 Mio.
11,45 TRY +1,78 % 228 Mio.
12,05 CNY +1,77 % 6,66 Mrd.
10,95 TRY +1,58 % 143 Mio.
14,64 CNY +1,53 % 3,05 Mrd.