Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

c3f26e231e7871a39a18ec550e4858.HVvcHLEcwudevxAbyY27f9hAv5eBuhPqEx_yhzJFEMk.em7ra-FJkaJo1nJSjsbkHOwfjOPA7yqiVkCnsVEjZLlxMOlwySnylBv-IA
Branche
7,78 BRL +24,48 % 144 Mio.
0,156 HKD +13,87 % 103 Mio.
1,59 BRL +3,92 % 2,28 Mrd.
0,49 SGD +3,16 % 302 Mio.
8,45 CNY +1,68 % 6,42 Mrd.
32,5 THB +1,56 % 5,43 Mrd.
78 ISK +1,30 % 611 Mio.
3,275 EUR +1,24 % 566 Mio.
81,4 SEK +0,93 % 1,15 Mrd.
7,14 CNY +0,42 % 222 Mio.
75,2 RUB +0,40 % 532 Mio.
3.371 JPY +0,36 % 1,55 Mrd.
63,07 ZAR +0,35 % 3,14 Mrd.
8,65 PEN 0,00 % 363 Mio.
1,2 NZD 0,00 % 254 Mio.
1,3 PHP 0,00 % 73,2 Mio.
23 THB 0,00 % 2,55 Mrd.
142,8 MXN -0,11 % 12,17 Mrd.
43,65 TWD -0,11 % 81,33 Mio.
69.100 KRW -0,14 % 1,44 Mrd.
751,2 INR -0,21 % 994 Mio.
0,237 HKD -0,42 % 51,22 Mio.
59,2 TWD -0,50 % 87,12 Mio.
2.370 JPY -0,52 % 4,04 Mrd.
9,69 TWD -0,82 % 58,84 Mio.
8,23 TWD -0,84 % 209 Mio.
4,64 CNY -0,85 % 428 Mio.
26.600 KRW -1,12 % 1,41 Mrd.
68,39 AUD -1,88 % 51,88 Mrd.
137,5 USD -2,47 % 7,59 Mrd.