Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

0a39ad.JeF31dk-fKaWYtESy0LbfZ2XdpZErORwq6leLMbvrco.YtNHtq9IBNzhJYRXhxucOKXtH6Qhx7dBn_MRZvSc1Ytshya76lU2_8wsnA
Branche
7,9 CNY +2,73 % 1,12 Mrd.
410 IDR +1,99 % 399 Mio.
18,3 THB +1,67 % 1,18 Mrd.
2,76 EUR +1,10 % 61,33 Mio.
1.042 JPY +0,58 % 63,18 Mio.
39,05 TWD +0,13 % 309 Mio.
1.710 JPY +0,06 % 212 Mio.
53,2 PLN 0,00 % 89,81 Mio.
105 ILa 0,00 % 60,33 Mio.
2.100 JPY -0,05 % 756 Mio.