Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

954cf34f8.SMCKprf8V4oABjztl6wyZlO-xRKhh6fRd86O1cRGDGQ.DpX40NvNMMUzdV2O4dxYCDzUsnXt4ZeQGKrApahyQyIh8P3z2qlgvFJUcQ
Branche
2.470 IDR +2,92 % 443 Mio.
13,03 CNY +2,92 % 276 Mio.
0,8 AUD +2,56 % 76,37 Mio.
0,275 AUD +1,85 % 378 Mio.
22,42 CNY +1,77 % 262 Mio.
0,66 CAD +1,54 % 59,82 Mio.
3,52 CNY +1,15 % 370 Mio.
15,77 CNY +1,02 % 440 Mio.
0,685 AUD +0,74 % 52,95 Mio.
1,53 USD +0,66 % 136 Mio.
2,22 CAD +0,45 % 76,38 Mio.
2,28 AUD +0,44 % 773 Mio.
11,55 ZAR +0,43 % 96,36 Mio.
3,26 CNY +0,31 % 794 Mio.
16,8 CNY +0,24 % 3,98 Mrd.
5,45 CNY 0,00 % 490 Mio.
0,9 CAD 0,00 % 59,79 Mio.
3,36 CNY 0,00 % 372 Mio.
1 AUD 0,00 % 632 Mio.
33,33 CNY -0,12 % 3,33 Mrd.
18,27 CNY -0,22 % 242 Mio.
1.910 IDR -0,26 % 264 Mio.
1.879 JPY -0,27 % 174 Mio.
8.950 IDR -0,28 % 557 Mio.
440 IDR -0,45 % 86,86 Mio.
100 GBX -0,50 % 251 Mio.
386,4 DKK -0,57 % 3,22 Mrd.
0,395 AUD -1,25 % 56,94 Mio.
22,18 CNY -1,42 % 2,36 Mrd.
14,19 CNY -1,46 % 377 Mio.