Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

61e3.46dTHTjJDp1TfD0XpDfKOId72SWV8U4N7xDcSPRvXdA.r5cxKn3wPbA7DXVH7G6hetI1nknDpSRhgXLoDbwLN7-y0QFJDpxoxyBKfA
Branche
12,32 HKD +10,39 % 408 Mio.
232,8 INR +5,24 % 1,24 Mrd.
30,65 INR +4,54 % 72,83 Mio.
17,2 HKD +4,24 % 5,65 Mrd.
0,25 HKD +4,17 % 61,13 Mio.
43,85 USD +4,11 % 1,35 Mrd.
10.350 VND +4,02 % 57,02 Mio.
23,15 NOK +4,28 % 510 Mio.
180 TWD +3,75 % 11,77 Mrd.
278 IDR +2,96 % 127 Mio.
4,46 THB +2,76 % 62,37 Mio.
6 NOK +2,74 % 58,02 Mio.
19 THB +2,70 % 425 Mio.
24,55 CNY +2,68 % 347 Mio.
167 IDR +2,45 % 72,66 Mio.
16,2 NOK +1,95 % 641 Mio.
8.125 IDR +1,88 % 2,5 Mrd.
46,7 TWD +1,85 % 4,99 Mrd.
330 ISK +1,85 % 379 Mio.
288 DKK +1,91 % 1,26 Mrd.
4,49 TRY +1,81 % 135 Mio.
6,29 CNY +1,78 % 1,86 Mrd.
9,41 HKD +1,73 % 23,41 Mrd.
1,23 MYR +1,65 % 103 Mio.
13,59 USD +1,57 % 2,72 Mrd.
0,067 SGD +1,52 % 182 Mio.
14,9 NOK +1,36 % 97,55 Mio.
97,4 TWD +1,35 % 408 Mio.
490 IDR +1,24 % 132 Mio.
10,51 CNY +1,15 % 1,88 Mrd.