Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

7b975388.BwyOmRkHUVgzEuMHmdtjy_C9g70V2gh5vZSuCVIu4V4.QGfs_kplBBxfJ5pz4bxShMD67exngkIKzMT4eCpsjC5-Srj0X2k5C1x7kA
Branche
0,295 HKD +13,46 % 411 Mio.
2,58 CNY +4,45 % 799 Mio.
4,96 MYR +2,90 % 165 Mio.
8,44 CNY +2,55 % 288 Mio.
1.279 INR +2,00 % 403 Mio.
10.320 JPY +1,98 % 23,23 Mrd.
110,2 LKR +1,85 % 78,58 Mio.
404 JPY +1,76 % 159 Mio.
20,7 EUR +1,67 % 5,32 Mrd.
3,91 CNY +1,56 % 820 Mio.
6,52 CNY +1,40 % 668 Mio.
7,36 CNY +1,38 % 2,24 Mrd.
2.604 JPY +1,17 % 1,4 Mrd.
4,35 CNY +1,16 % 713 Mio.
10,52 CNY +1,15 % 4,37 Mrd.
4,87 JMD +1,04 % 110 Mio.
7.429 JPY +0,96 % 71,86 Mrd.
6,67 CNY +0,91 % 2,64 Mrd.
23.500 INR +0,86 % 85,93 Mio.
3.617 JPY +0,56 % 96,13 Mrd.
3.815 JPY +0,39 % 30,29 Mrd.
3,56 CNY +0,28 % 726 Mio.
1.471 JPY +0,20 % 276 Mio.
6.797 JPY +0,07 % 63,75 Mrd.
0,34 HKD 0,00 % 203 Mio.
26,5 ZAR 0,00 % 138 Mio.
3,54 CNY 0,00 % 228 Mio.
3,74 CNY 0,00 % 1,67 Mrd.
2.994 GBX -0,07 % 12,59 Mrd.
3.994 JPY -0,08 % 5,66 Mrd.
  1. Börse
  2. Sektoren
  3. Industrie
  4. Industrielle Dienste