Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

05a8c30c.h5UshKYyrNOgWCroDPrxpsIVvn0f_mP1IualV6Vefxw.wOUawOV--KCUOxKCeKCh34BB_U9mlyuhV9T8b4g1JUvu7GX9zQbNpcopGg
Branche
27,98 CNY +4,64 % 2,11 Mrd.
15,13 CNY +3,99 % 247 Mio.
63,1 CNY +3,73 % 1,35 Mrd.
21,25 CNY +1,77 % 258 Mio.
24,7 CNY +1,69 % 4,03 Mrd.
37,58 EUR +1,02 % 4,63 Mrd.
309,1 INR +0,29 % 413 Mio.
155,2 EUR 0,00 % 34,22 Mrd.
39.900 KRW 0,00 % 318 Mio.
6,08 EUR 0,00 % 199 Mio.
43,2 EUR -0,46 % 880 Mio.
1,75 USD -0,57 % 503 Mio.
3.630 JPY -1,09 % 854 Mio.
23,1 CNY -3,10 % 509 Mio.
1,84 USD -3,16 % 144 Mio.
4 SEK -3,73 % 51,57 Mio.